Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Zygmunt Gawron

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  1. Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-06
  2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-06
  3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Nowak.

e-mail: pkwe@warmia.mazury.pl

telefon: 55 611 45 90

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB - przejście do następnej pozycji,

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,

ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,

STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,

SPACJA - wybór pozycji,

ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji

Ułatwienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

Strona internetowa Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej posiada następujące ułatwienia:

odpowiedni kontrast

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

focus wokół elementów nawigacyjnych

moduł wyszukiwania

wyróżniony kontrast odnośników

Każdy ma prawo:

  1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

e-mail: do@warmia.mazury.pl

telefon: (89) 521 90 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, ul. Bohaterów Westerplatte 18

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind. (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze – toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Serwis Biletynu Informacji Publicznej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.